Home

Statisztikai változók típusai

Statisztikai változók típusai III. Attól függ ıen, hogy számszer ősíthet ı-e egy adott változó szintén két típust különböztethetünk meg: Kvalitatív változó: bár a változó értékei számokká konvertálhatók, ám ezek a számok nem rendelkeznek a számok egyetlen tulajdonságával sem. A változó értékei ne A statisztikai sokaság típusai: Álló sokaság: állapot, id őpont jelleg ű; megfigyelése mindig adott id őpontban végezhet őel. Pl. a Mez őgazdasági Kar hallgatóinak Változók és adatok Változó: az alapsokaság egyedei ismérvének értéke mintavétel, illetv Statisztikai alapok_Eloszlások_Becslések 3 MÉRÉSI SKÁLÁK, VÁLTOZÓK TÍPUSAI • névleges (nominal, categorical)• sorrendi (ordered categorical)Minőségi változók (attributes)• intervallum (interval)• arányos (proportional)Mennyiségi változók (variables)Minden változótípust a megfelelő statisztikai módszerrel kell elemezni Változók típusai, a folytonos változók. A minta és az alapsokaság. Hisztogram, relatív gyakoriság sűrűség, sűrűségfüggvény. A statisztikai becslés egyszerű esete a pontbecslés. Az ismeretlent egy hozzá hasonlóval közelítjük (becsüljük). A problémafelvetés indító kérdéseinél a minta átlagát úgy.

Biostatisztika Digital Textbook Librar

A többváltozós statisztikai eljárások három nagy csoportja a varianciaanalízisek, az olyan eljárások, amelyek a változók közötti kapcsolatokat tárják fel, illetve azok a próbák, amelyek a változók számát hivatottak csökkenteni vagy rendszerezni Változók. Nominális vagy ordinális változókat intervallum szintűekkel vet össze. Nominális és ordinális szintű változók: a nem, a településformák típusai Intervallumváltozók: magasság, testsúly, jövedelem, teljesítmény, fogyasztási költségek Magyarázat

Statisztikai sokaság típusai: megkülönböztetés a sokaság azon jellegzetessége alapján, amelyekre a statisztikai módszerek alkalmazásánál figyelni kell. - függő változók: gyakoriságok - a gyakoriságok összeadásának létezik tárgyi értelme (a tulajdonság előfordulását adja a sokaság egészére) Statisztikai sokaságnak (röviden sokaságnak) nevezzük azoknak az elemeknek az összességét, amelyeken statisztikai vizsgálatot, elemzést végzünk. Tananyag ehhez a fogalomhoz: A statisztikai táblák, a táblák típusai, a táblaszerkesztés szabálya A tesztfájlok birtokában a 2011. évi népszámlálás iránt érdeklődő kutatónak már nem a kutatószobában kell a programkód megírásához szükséges technikai információkat (változók nevei, változók típusai, értékkészlet, hiányzó adatok, stb.) összegyűjtenie

A matematikában és statisztikában egy változó mérésének a skálája olyan osztályozást jelent, amely lehetővé teszi, hogy az információ természete, melyeket a feladathoz kijelölt számok, (és így a változó) tartalmaznak, - leírható legyen. A mérési skálákat Stanley Smith Stevens javasolta, A mérési skálák elméletéről 1946-ban írott cikkében A változók típusai_1 A statisztikai módszerek típusai_2 2. A következtetéses statisztika: a jelenségekre, folyamatokra levont következtetések nem csak a közvetlen vizsgálatokon alapulnak. Ezeket a következtetéseket a matematikai statisztika és Ismérvek, az adatok típusai Statisztikai ismérv: a populáció egyedeit jellemz® tulajdonság. Lehetséges kime-netelei az ismérvváltozatok. Például : családi állapot (házas, özvegy stb.), k®zet színe (sárga, szürke stb.), valószín¶ségi változók eloszlásának a becslése, rá vonatkozó hipotézisek eldöntése a meg. Változók típusai A változók jellegük szerint lehetnek: Minőségi - kvalitatív leírók Pl.: végzettség, nem, lakhely Mennyiségi - kvantitatív leírók Pl.: életkor, vérnyomás 2 A változók értékkészletük szerint lehetnek: Diszkrét Pl.: testvérek száma Folytonos Pl.: testmagassá Alkalmazott statisztikai alapok A szekunder adatok típusai Nyers adatok (raw data) Összegyűjtött adatok (compiled data): válogatás vagy összegzés eredményei. (lineáris vagy binomiális) Változók közti együttjárás: Lineáris (Pearson) vagy nem-parametrikus (pl. Spearman) korreláció Lineáris regresszió (vagy más típusú.

Független változók(az ok) = X Kutatási kérdések típusai a felmérésben, megkérdezésben. 41 Validitás (érvényesség) a kutatási stratégiában: Ahhoz, hogy a teszt érvényes (valid) legyen, megbízhatónak egyértelmű, gyors, és az alapadatok statisztikai A statisztikai változók (adatbázisok attributumainak) ko-rábban megismert egyenkénti jellemzése leíró statiszti-kákkal és grafikus eszközökkel többnyire csak egy kez-deti lépés. A statisztikai változók általában nem függet-lenek egymástól, az egyes változók értékei befolyásolják más változók értékeit

statisztikai tesztek típusai. posted by: admin. december 15, 2020 a statisztikák olyan statisztikai tesztek elrendezése, amelyeket az elemzők a megadott adatokból következtetnek. Ezek a tesztek lehetővé teszik számunkra, hogy az adatokból megfigyelt minta alapján döntéseket hozzunk. K = független változók száma. nem. Statisztikai változók típusai, megtekintésük, leíró statisztikák Kombinatorikai alapismeretek Valszín őségszámítási alapismeretek Bayes tétel, teljes valószín őség tétele Valószín őségi eloszlások Statisztikai becslés Statisztikai hipotézisvizsgla statisztikai számítások eredményei (különbségek, összefüggések) Diszkusszió - Megbeszélés. az irodalmi áttekintésben és az eredményekben közölt adatok összehasonlítása. A változók típusai. független (aktív) a kutató adja meg, módosítja, ennek hatását Változók típusai 2 A változók jellegük szerint lehetnek: Minőségi -kvalitatív leírók Pl.: végzettség, nem, lakhely Mennyiségi -kvantitatív leírók Pl.: életkor, vérnyomás A változók értékkészletük szerint lehetnek: Diszkrét Pl.: testvérek száma Folytonos Pl.: testmagassá

A menedzsment kvantitatív módszerei II

StatOkos - Többváltozós statisztik

Változók típusai Diszkrét és folytonos. Emlékeztetünk arra, hogy egy valós változó folytonos, ha lehetséges értékeit valós számoknak egy intervallumából veszi. Például az M&M adathalmazban a súlyváltozó, a Fisher féle nőszirom adathalmazban a hossz és a szélesség változók folytonosak Biostatisztika — 8 — A jegyzet arról szeretné meggyőzni a hallgatókat, hogy nem lehetetlen vállalkozás a biostatisztikai alapelvek és a legalapvetőbb eljárások menetének megértése, még akko A területi elemzések adatforrásai és típusai. 2.1. A statisztikai mérés elméleti és gyakorlati kérdései (mérési skálák, standardizálás általában) 2.2. A területi statisztikai adatok jellege. 2.3. Az adatforrások típusai. 2.4 Dr. Hajdu Ottó Statisztikai Szemle, 88. évfolyam 7—8. szám 776 A súlyok dupla alsó indexében az első (j) index az x változóra, a második (t) pe-dig a k főkomponensre utal. A vjt súlyokat a V mátrixba foglalva, annak t. oszlopa az x változók súlyozására szolgál a kt főkomponens számítása érdekében, j. sora pedig a k főkomponensek súlyozására az xj változó. A regresszió során arra a kérdésre keressük a választ, hogy melyik az a függvény, amelynek segítségével az egyik változó X értékét megismerve előrejelzést tehetünk egy másik változó Y értékére. Általában a regressziószámítás alapja az, hogy egyes változók között, ok-okozati és statisztikai összefüggés is feltételezhető, illetve következtethető

A könyv átfogja az úgynevezett egyváltozós statisztikák körét; az alapfogalmak ismertetésével kezdődik: változók típusai, eloszlások és azok fontosabb jellemzői, matematikai statisztikai alapfogalmak. Ezután statisztikai hipotézisvizsgálatok következnek: változó középértékére vonatkozó vizsgálatok, két. 1 Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése2 Statisztikai változók A statiszt.. e) A változók típusai. Leíró statisztika (hisztogram, centrális érték). 8. a) Egy egészségnevel óra vagy foglalkozás tervezésének szempontjai, az óravázlat felépítése. b) A vérnyomásmér k típusai, az alkalmazás lehet ségei az el nyök-hátrányok ismeretében, Változók populációbeli eloszlása •Statisztikai elemzés célja: a mintából a populációra következtetni •Egy megfigyelési egység: nő vagy férfi a populáció: nem nő v. ffi hanem x%-a nő a populációt nem a kategóriák, hanem az összetétel jellemzi •Változó eloszlása: Egy populáció egy adot 2. Változók típusai A változó típusa meghatározza a változóval végezhető műveleteket. Ebben a leckében a véletlen változók két nagy csoportjával foglalkozunk: diszkrét és folytonos. 2.1. Diszkrét változó eloszlása Azt mondjuk, hogy X diszkrét változó ha a lehetséges értékeinek száma véges, általában néhány.

Varianciaanalízis - Wikipédi

elemszámbecslés, hiba becslése, hibák típusai •Bayes-i statisztika. Gyakoriság eloszlások Honnan tudjuk egy érték valószínűségét?. Hisztogram Gyakoriság eloszlás, hisztogram Diszkrét változó esetében függetlenül a változók eloszlásától. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 167 167,5 168 168,5 169 169,5 170 170,5 17 Legfontosabb Tudomány 31 A KUTATÁSI VÁLTOZÓK TÍPUSAI: JELLEMZŐK, PÉLDÁK - TUDOMÁNY - 2021. Tudomány. 31 A KUTATÁSI VÁLTOZÓK TÍPUSAI: JELLEMZŐK, PÉLDÁK - TUDOMÁNY - 202 Statisztikai népesség fő jellemzői és típusai. az statisztikai népesség ez egy véletlen változó, amely a tárgyakhoz vagy egyénekhez kapcsolódik, amelyeket egy vizsgálatban kíván tanulni. A népesség mindegyik elemét egyénnek nevezik, és ezeknek bizonyos jellemzői vannak A statisztikai adatfeldolgozás. hogy a változók közötti triviális összefüggések teljesülnek-e (pl. vizsgálat dátuma ≥ születés dátuma, stb.). az adatfelvétel során előforduló hibák típusai. A tisztítás lehetőségeinek bemutatása. A statisztikai adatok KSH - statisztikai adatok.

Statisztikai alapismeretek Kereskedelmi és marketing

  1. oségi).˝ Jelölések
  2. érdekviszonyok típusai: Az érdekek típusai; Az érdekviszonyok típusai. Irodalom: statisztikai hibahatár és konfidencia-intervallum fogalma. Hogyan számoljuk ki a Milyen változók esetében és mire használjuk a chi-négyzet tesztet? Az alábbi kereszttábla (majd a vizsgán kiosztásra kerül) adatait felhasználva, kérjük,.
  3. őségi vagy mennyiségi változók-e! A tehergépjárművek típusai egy multinacionális vállalatnál f) Az automata csomagológép által megtöltött lisztes zsákok súlya.

Központi Statisztikai Hivata

  1. Alkalmazott statisztika előadás vizsgatematika 1. A valószínűségszámítás alapjai Véletlen kísérlet. Elemi események. Valószínűségi változók együttes eloszlása folytonos változó esetén. A mérési hibák típusai: szisztematikus hiba, leolvasási hiba, statisztikus hiba. A statisztiku
  2. A statisztikai feldolgozás szintjei: 1. leíró statisztika 1. a változók megoszlásainak bemutatása (marginálisok, kereszttáblák ) 2. középérték-mutatók és a szóródás mérőszámai 2. összefüggés-elemzések: kétváltozós, többváltozós (ld.statisztikai alapok, 1 óra!) részletesebben: hSTATISZTIKAI PRÓBÁK VISSZ
  3. ális változók jellemzése és jellemz ő értéke 27. Ordinális változók jellemzése és jellemz ő értéke 28
  4. ta.
  5. t tudományos módszertan kialakulása. Statisztikai alapfogalmak. A statisztikai munka fázisai. Mérési szintek. Folytonos, diszkrét változók Viszonyszámok típusai Összetett viszonyszám Gyakorlatok: Viszonyszámok, Február 22. Magas mérési szintű változók gyakorisági táblája, kumulatív eloszlások.
  6. t tudományos módszertan kialakulása. Statisztikai alapfogalmak. A statisztikai munka fázisai. Statisztikai adatok csoportosításának lehetőségei. Statisztikai sorok, táblák. Február 15. Mérési szintek. Folytonos, diszkrét változók Viszonyszámok típusai

Mérési skálák - Wikipédi

•a változók típusai: indikátor (nem mutat stílusrétegződést) marker (kötődhet csoporthoz/beszédhelyzethez, de a beszélők nem fűznek •függő és független változók a kutatásban azok a változók, amelyek változatainak a megoszlását vizsgáljuk •lejegyzés, kódolás, statisztikai elemzés •következtetések. Fontos kiemelni, hogy a változók típusai nem csupán a tárolt adatok jellegét határozzák meg, hanem azt is, hogy milyen muv˝ eleteket, statisztikai függvényeket értelmezhetünk rajtuk, s ezáltal meghatározzák a rajtuk futtatható algoritmusok körét is. 1.3. Adatelemzési módszerek, az adatelemzés folyamat

2011. 1500. A bázisviszonyszám és a láncviszonyszám jelentése mindig százalékos változás. Ha például a 2009-et nézzük, 1,020 azt jelenti, hogy 2%-al volt nagyobb a forgalom, mint a bázisévben, 0,944 pedig azt jelenti, hogy 0,056-al tehát 5,6%-al volt kisebb a forgalom, mint az előző évben Leíró statisztika . A leíró statisztika az a fajta statisztika, amely valószínűleg a legtöbb ember eszébe jut, amikor meghallja a statisztika szót. A statisztika ezen ágában a leírás célja. Numerikus mérőszámok segítségével meg lehet mondani az adatsor jellemzőit Változók típusai •A változók értéke különböző jellegű lehet -ez meghatározza, mit lehet velük csinálni. •Mit lehet tenni a számokkal? 1. Sorba rendezhetők, tehát ha két szám nem egyenlő, akkor az egyik feltétlenül kisebb a másiknál. 2. Kivonhatók és összeadhatók, így ha az egyik szá Leíró statisztika; következtetés; Az elemzés és kutatás típusai, valamint a leíró tanulmányok mennyiségi kísérletek, kvázi kísérletek, korrelációs vizsgálatok és összehasonlító tanulmányok. Kvantitatív kutatási eredmények olyan leíró statisztikák mennyiségében, amelyek alig írják le az adatokat

statisztikai tesztek típusai Image & Innovatio

Látens (nem megfigyelt) vagy megfigyelt változók: 17: Lineáris vagy nemlineáris modell: 18: A jellemzők mérési skáláiról: 19: A változók típusai, mérési skálák: 19: A mérési skálák transzformálása: 23: Áttérés intervallumskáláról ordinális skálára: 24: Áttérés intervallumskáláról nominális skálára: 2 A statisztikai módszerek és gazdasági elemzések című könyv, amelyet az AULA Kiadó 1994-ben jelentetett meg, eddig hét kiadást ért meg, és a Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottsága szervezésében készült felmérés szerint hat felsőoktatási intézményben, különböző statisztikai kurzusok oktatásában. Inferenciális statisztika: előzmények, jellemzők, mire szolgálnak, példák Az következtetéi tatiztikák avagy a deduktív tatiztika az, amely az abból vett mintákból, egy or elemzéi technikán kereztül levezeti a populáci&

Bevezeté

Területi statisztika - 2

Valószínűségi változók 266 A valószínűségi változók eloszlása 267 Folytonos eloszlások 271 A normális eloszlás 278 Speciális statisztikai eloszlások 281 Gyakorló feladatok 284 Mintavétel és becslés 289 Mintavételi módok 291 Paraméterek becslése, a becslésekkel szemben támasztott kritériumok 295 Torzítatlanság 29 4. A leíró, deskriptív statisztika alapfogalmai. Sokaság és minta, a statisztikai következtetés alapjai. A deskriptív statisztika módszerei és azok csoportosítása. Minőségi és mennyiségi változók egy- és kétváltozós elemzése. Többváltozós elemzés típusai, problémái és lehetséges módszerei, változók

A megfigyeléses módszerek típusai a lebonyolítás módja szerint. A megfigyeléses módszerek összehasonlító értékelése. A megkérdezéses és megfigyeléses eljárások összehasonlítása. Etnográfiai kutatás. Nemzetközi marketingkutatás. Etikai kérdések a marketingkutatásban. Összefoglalás Matematikai statisztika Survey statisztika és adatanalitika mesterszak Backhausz Ágnes agnes.backhausz@ttk.elte.hu Fogadóóra: hétf® 10 11 és szerda 13 14, D 3-41 ségi innovációs statisztika tekintetében történő végrehajtásához szükséges intézkedéseket. 2. cikk (1) E rendelet tárgya a közösségi innovációs statisztika. E statisztikára vonatkozóan a statisztikai változók listáját, az érin-tett tevékenységeket és ágazatokat, az eredmények lebontását, 4.1. Az intézkedés és a várt hatás behatárolása, változók típusai Intézkedés. A hatásvizsgálat első lépéseként meg kell pontosan határozni a kezelést leíró statisztika, adattisztítás Egyváltozós leíró statisztikai vizsgálat. Az ökonometriai elemzés előtt célszerű a változók leíró statisztikai. lásosság milyen típusai figyelhetõk meg. Az elemzéseket generációnként7 és a teljes mintára vonatkozóan is elvégeztem. Kiindulásképp vessünk egy pillantást a teljes mintára vonatkozó MDS-térre!8 (Lásd az 1. ábrát!) 1. ábra A vallási változók MDS-tere A bevont vallási (dichotóm) változók a következõk

Regresszió SPSSABC

Video: Vargha András: Matematikai statisztika pszichológiai

A statisztikai változók típusai - Minőségi változók. Ahogy a neve is mutatja, kvalitatív változókat használnak kategóriák vagy minőségek kijelölésére. Az ilyen típusú változó jól ismert példája a családi állapot: egyedülálló, házas, elvált vagy özvegy. E kategóriák egyike sem nagyobb, mint a másik, csak más. A látens változó modell olyan statisztikai modell, amely a megfigyelhető változók (ún. Manifeszt változók) halmazát látens változók egy halmazához kapcsolja. Feltételezzük, hogy az indikátorokra vagy manifeszt változókra adott válaszok az egyén látens változó (ka) val kapcsolatos pozíciójának eredményei, és hogy a manifeszt változóknak nincs semmi közösjük a. Kérdőívezés típusai (előnyei, hátrányai) Önkitöltős-postai út, beszervezetteken keresztül Az adott változók összegyűjtése, amelyekkel mérni tudok pl. szegénység kapcsán Szabó Z. Statisztikai adatokat bemutató Városház tér Széchenyi utca A d y E

Matematikai alapok és valószínőségszámítás

31 a Kutatási Változók Típusai: Jellemzők, Példák

A társadalomtudományi kutatási változók típusai. kvalitatív - kategorikus, minőségi. kvantitatív - mennyiségi. személyes: emberekre vonatkozik . környezetre vonatkozik. független (aktív): a kutató adja meg, ennek hatását vizsgáljuk (ok) függő (passzív): a független változó hatására módosul (okozat) külső. 5. A statisztikai adatelemzés: - változók mérési szintjei - a hipotézisvizsgálatok logikája - leíró statisztikák (gyakorisági eloszlás, középérték mérőszámok: átlag, medián, módusz) és statisztikai próbák (khí-négyzet próba, t-próbák, szóráselemzés Sztochasztikus folyamatok generálása, szürési és irányítási feladatok modellezése. A szimuláció statisztikai ellenôrzése. Adatok átfogó statisztikai elemzése, statisztikai programcsomagok fejlesztése Statisztikai programcsomagok típusai, felépítése. Adatkezelési sajátosságok, titkosság. 9

Statisztikai népesség fő jellemzői és típusai / Általános

STATISZTIKA I. 3. El őadás Az adatok mérési szintjei, Viszonyszámok A változók mérési szintjei A változók az alábbi típusba tartozhatnak: Nominális (kategorikus és diszkrét) Ordinális Intervallum skála Arányskála? Alacsony és magas mérési szint Az alacsony mérési szint ű változók: nominális (középértéke a módusz, Példák többváltozós regresszióra 1. példa. Egy kutató adatokat gyűjtött három pszichológiai változóról, négy akadémiai változóról (standardizált tesztpontszámok) és a. A statisztikai módszerek segíthetnek az ilyen változékonyság mérésében, leírásában, elemzésében, értelmezésében és modellezésében, még akkor is, ha viszonylag korlátozott adathalmaz áll rendelkezésre. Ezeknek az adatoknak a statisztikai elemzése segíthet a változékonysá A Power BI által támogatott elemzések típusai. A Power BI statisztikai algoritmusokkal fedi fel az elemzési eredményeket. Ezeket az algoritmusokat a cikk következő szakasza sorolja fel és ismerteti. az életkor és az idő. A folytonos változók egy érték törtrészeit is tartalmazhatják. Az eladott kék gördeszkák teljes.

Kutatási alapok és kutatási folyamat A kutatási folyamat lépései (Saunders et al.) Motiváció Téma meghatározása Szakirodalom-elemzés Kutatási filozófia és megközelítés Kutatás felépítése, tervezése (research design) Hozzáférés és etikai kérdések Adatfelvétel tervezése, megvalósítása Adatelemzés (kavlitatív & kvantitatív) Kutatási jelentés és közlés. A statisztika alapfogalmai: sokaságok, ismérvek. Berei Kati álta kidolgozva. statisztikai egység: - a megfigyelt egyed, a statisztikai információ hordozója. - lehet élőlény, tárgy, képzett egység - a. Dusek Tamás - Kotosz Balázs Területi statisztika AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1tordelt.indd 3 2015.10.10. 19:31:1 A szervezeti kultúra típusai 71 2.3.4. Cameron és Quinn szervezeti kultúra elmélete 75 A változók operacionalizálása 91 4.3. Az adatgyűjtés gyakorlati kivitelezése 96 5. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 97 5.1. A vizsgálati minta legfontosabb statisztikai jellemzői 97 5.2. Kvalitatív vizsgálat 101 5.2.1. Esettanulmányok 101.

Statisztikai és további sütik; Süti tájékoztató; Sütik típusai és használatuk célja. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben korábban azt már meglátogattad. Az adatvédelmi szabályozás értelmében lehetőséget biztosítunk számodra a sütik kikapcsolására. Az alábbi leírásban. Jóságmutatók. Adatfeldolgozás, adatelemzés, a leíró statisztika alapfogalmai, a korreláció fogalma. A hipotézisvizsgálat elve, a hipotézisvizsgálat típusai, jelentősége. Változókat összehasonlító és változók közötti összefüggéseket feltáró elemzések. Empirikus vizsgálatok publikálásának műfajai Kísérlettervezés és értékelés Honlap: http://xenia.sote.hu/hu/biosci/docs/biometr Ma, miután megtanultuk, hogyan kell az Excel-ben létrehozni a regressziót, csak néhány perc alatt lehet megoldani a komplex statisztikai problémákat. Az alábbiakban konkrét példák találhatók a közgazdaságtan területén. A regresszió típusai. Ezt a koncepciót a matematikában vezette be Francis Galton 1886-ban. Regresszió.

Számviteli ismeretek 11

Check Pages 251 - 300 of TI-89/92 Plus Kézikönyv in the flip PDF version. TI-89/92 Plus Kézikönyv was published by szolo_u_18 on 2016-05-07. Find more similar flip PDFs like TI-89/92 Plus Kézikönyv. Download TI-89/92 Plus Kézikönyv PDF for free A mutatók típusai: Erıforrások 1. Gazdasági 2. Kulturális 3. Foglalkoztatás, munkakörnyezet 4. Társas kapcsolatok 5. Egészségi állapot Csoportképzı változók 1. Demográfiai 2. Társadalmi státusz 3. Társadalmi kockázatok 4. Területi mutató Valószínűségi változók, eloszlás, eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény. Moivre-Laplace tétel. A nagy számok törvényei. Feltételes eloszlás- és sűrűségfüggvény. Független valószínűségi változók. Valószínűségi változók minimumának és maximumának eloszlása. Centrális határeloszlás-tételek. Statisztikai.